Chức năng, nhiệm vụ của VIDTI


 • Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học máy tính, khoa học vật liệu, điện tử viễn thông, chuyển đổi số, chính phủ số, đô thị thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số;
 • Sản xuất các sản phẩm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
 • Dịch vụ KH&CN: Tư vấn và chuyển giao công nghệ: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, tập huấn, đào tạo và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên;
 • Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Tư vấn chính sách và chiến lược

 • Tư vấn xây dựng chính sách, chiến lược phát triển khoa học vàc công nghệ, tư vấn xây dựng kế hoạch, chiến lược hoạt động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, chính phủ số và chuyển đổi số;
 • Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia cấp cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ; tư vấn, phản biện khoa học, lập quy hoạch đề án, hỗ trợ nghiên cứu, đầu tư và phát triển các ý tưởng sáng tạo mới, các công nghệ, sản phẩm tiên tiến;
 • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước để cung cấp dịch vụ tư vấn về chiến lược chính phủ số, chuyển đổi số cho các tổ chức và doanh nghiệp;
 • Tham gia hoạch định chính sách, nghiên cứu, phát triển các giải pháp, sản phẩm, các cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển hạ tầng thông tin quốc gia và dịch vụ công, phục vụ chính phủ số, tổ chức xây dựng hệ sinh thái đô thị thông minh, phát triển kinh tế số và xã hội số theo quy định của pháp luật.

Hợp tác quốc tế và Chuyển giao công nghệ

 • Chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ (tập trung vào các công nghệ số) từ các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới và trong khu vực;
 • Hợp tác quốc tế về chuyển đổi số: Phối hợp với các tổ chức quốc tế, các tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế; tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế; hội thảo chuyên đề về các chủ đề liên quan đến chính phủ số, chuyển đổi số, công nghiệp 4.0, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
 • Tham gia các mạng lưới, liên minh, diễn đàn quốc tế về chuyển đổi số, công nghiệp 4.0; thiết lập đối tác chiến lược với các tổ chức về chuyển đổi số trên thế giới.

Đào tạo, bồi dưỡng

 • Tư vấn, đào tạo, cấp chứng chỉ, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực chính phủ số, chuyển đổi số, nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới như AI, IoT, Blockchain, AR/AR, 3D printing, Big Data, Data Analytics, Cloud Computing, Cyber Security… cho các kỹ thuật viên, lập trình viên, nhà phát triển, thiết kế, kiểm thử và cấp quản lý ở khu vực nhà nước và tư nhân; 
 • Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước xây dựng, cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ về chuyển đổi số, công nghệ số cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Xuất bản

 • Xuất bản các ấn phẩm, tạp chí chuyên sâu về chính phủ số, chuyển đổi số và công nghiệp 4.0.

Đánh giá xếp hạng về chuyển đổi số

 • Phối hợp với các tổ chức quốc tế xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng các tổ chức, doanh nghiệp về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, kết quả chuyển đổi số;
 • Hàng năm, đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực.